අ.අ.

පාසලේ නම

ලිපිනය

විදුහල්පතිගේ නම

කාර්යාලය

ජංගම

1

මො/මහානාම ම.ම.වි.

 පොතුවිල් පාර,මොණරාගල

ඩී.එම්.පී. බණ්ඩාර මයා

055-2276312

077-2317866

2

මො/හුලංදාව වම ම.වි.

 හුලංදාව වම,මොනරාගල

අයි.ජී.පී.එස්. විජේබන්ඩාර මයා

-

071-4498843

3

මො/කොළොන්වින්න ක.වි.

 කොලොන්වින්න ,මොනරාගල

ආර්.එම්. පේමදාස මයා

055-5738201

077-4363611

4

මො/දෙබැද්දේකිවුල ක.වි.

 දෙබැද්දෙ කිවුල ,මොනරාගල

ඩී.එම්.එස්.කේ. දිසානායක මයා

 

071-2929640

5

මො/බෝහිටිය ක.වි.

 බෝහිටිය,මොනරාගල

ටී.වී.සි. දේශප්‍රිය මයා

055-5689689

077-1137276

6

මො/විද්‍යාලෝක ම.වි.

 වැදිකුඹුර,මොනරාගල

ජේ.ඩ්. පද්මසිරි මයා

055-5613618

077-6702169

7

මො/වැලියාය මයුරගිරි ක.වි.

 වැලියාය, මොනරාගල

එච්.පී. තිලකරත්න මයා

055-5610431

071-8430250

8

මො/විහාරගල ක.වි.

 වෙහෙරගල, මොනරාගල

ඩී.එම්.පී. ගාමිණි මයා

 

077-5332815

9

මො/හුලංදාව දකුණ ක.වි.

 හුලංදාව දකුණ , මොනරාගල

කේ.එම්.සරත් කුමාර මයා

055-5610432

077-6059908

10

මො/රාජකීය විද්‍යාලය

 වැල්ලවාය පාර , මොනරාගල

ආර්.එම්. සනත් ජයසේකර මයා

055-2276199

071-4463201

11

මො/තෙනගල්ලන්ද ම.වි.

 තෙනගල්ලන්ද, මොනරාගල

ඒ.එම්.උපාලි මයා

 

077-7361529

12

මො/මහානාම ප්‍රා.වි.

 මාගන්දන මුල්ල, මොනරාගල

කේ.එම්. ප්‍රේමතිලක මයා

-

077-1810025

13

මො/මාගන්දනමුල්ල ක.වි.

 රත්තන පිටිය, මොනරාගල

කේ.එම්.සි.එම්. කෝණාර මයා

-

071-9395936

14

මො/කලවැල්ආරගම ක.වි.

 කලවැල්ආරගම, මොනරාගල

සන්ධ්‍යා අනුලා කුමාරසිරි මිය

 

071-3973690

15

මො/කහම්බාන ප්‍රා.වි.

 කහම්බාන, මාරාව, මොනරාගල

පී.ජී.එච්. මල්කාන්ති වික්‍රමගේ මිය

-

077-9656007

16

මො/පඤ්ඤානන්ද ම.වි.

 

ආර්.එම්.එස්. රත්නායක මයා

-

071-4457732

17

මො/කොටිගල්හෙල ක.වි.

 කොටිගල්හෙළ, මොනරාගල

රොෂාන් මනම්පේරි මයා

 

071-4417975

18

මො/කිවුලේආර ප්‍රා.වි.

 කිවුලෙආර, මාරාව, මොනරාගල

කේ.ඩබ්.ප්‍රියන්ත රෝහිත මයා

 

077-4531227

19

මො/හිදිකිවුල ක.වි.

 හිදිකිවුල, මොනරාගල

අයිරාංගනී සෙනෙවිරත්න මිය

-

071-4470041

20

මො/හොරොම්බුව ක.වි.

 හොරොම්බුව , මොනරාගල

එල්.පී.ප්‍රේමරත්න මයා

 

077-9787464

21

මො/සුදුවතුරආර ක.වි.

 සුදුවතුරආර, මොනරාගල

එම්.වික්‍රමසිංහ මයා

 

077-9679320

22

මො/ටැංවත්ත ක.වි.

 ටැංවත්ත, මොනරාගල

ජේ.එම්. කරුණාරත්න මයා

055-3557607

072-4070950

23

මො/මියනවත්ත ප්‍රා.වි.

 බටුගම්මන, මොනරාගල

ආර්.එම්. අත්තනායක මයා

 

072-3712792

24

මො/විපුලානන්ද දෙමළ ම.වි.

 මදුරුකැටිය, මොනරාගල

කේ. යෝගේෂ්වරන් මයා

-

077-4955505

25

මො/අලියාවත්ත දෙමළ ක.වි.

 අලියාවත්ත, මොනරාගල

පී.එස්. සිවකුමාර් මයා

055-5613608

072-2896116

26

මො/ශ්‍රී ගෞරී දෙමළ ක.වි.

 මරගලවත්ත, මොනරාගල

ආර්. සුදාහරන් මයා

077-3087998

077-3087998

27

මො/සරස්වතී දෙමළ ක.වි.

 මොනරකැලේවත්ත, සිරිගල, මොනරාගල

ආර්.එස්. ප්‍රගාෂ් මයා

 

077-9180020

28

මො/ශ්‍රී ෂන්මුහා දෙමළ ම.වි.

 

ටී. සුන්දරමෝහාන් මයා

-

077-4983306

29

මො/විහාරමුල්ල ප්‍රා.වි.

 විහාරමුල්ල, මොනරාගල

ඩබ්ලිව්.එම්. චන්ද්‍රපාල මයා

-

071-1532080

30

මො/මදුරුකැටිය ක.වි.

 මදුරුකැටිය, මොනරාගල

කේ.ඒ.යු. ලියනගේ මයා

 

071-6679511

31

මො/දෙහිකිඳගම ප්‍රා.වි.

 දෙහිකිදගම, මොනරාගල

ඩී.එම්.එල්. දිසානායක මයා

-

071-4679586

32

මො/විද්‍යාලෝක ප්‍රා.වි.

 වැදිකුඹුර, මොනරාගල

ප්‍රේමසිරි බුලත්සිංහල මයා

-

076-7200246

33

මො/විපුලානන්ද දෙමළ ප්‍රා.වි.

 පාලාරුව, මොනරාගල

පී. විජයන් මයා

 

072-9058012

News & Events

Scroll To Top