නම ලිපිනය
1 ඌව ගොවි හා ප්‍රජා සේවා පදනම නුගසෙවන, සිංහසිරිපුර, මදුරුකැටිය
2 මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යවසායකයින්ගේ සමිතිය මීගොඩමොටර්ස්, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
3 මොනරාගල ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම බටුගම්මන, මොනරාගල
4 ප්‍රගති සමාජ සංවර්ධන සංවිධානය කොලොන්වින්න, ගලබැද්ද, මොනරාගල
5 ගෙවිලිය සමාජ ව්‍යාපාරය අංක 197, කුමාරදොල පාර, මොනරාගල
6 මොනරාගල සංවර්ධන පදනම අංක 595/1, වේරපිටිය ඉඩම, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
7 උපාධිධාරි වෘත්තීය සේවය ලක්මී, ජයසිරි මාවත, පොතුවිල් පාර, මොනරාගල
8 කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික සංවර්ධන පදනම අංක 30, හුලංදාව, මොනරාගල
9 ගම සුරකීමේ සංවිධානය කහම්බාන, මාරාව
10 මොනරාගල කුලී රථ හිමියන්ගේ හා රියදුරන්ගේ සුභ සාධක සමිතිය හිඳිකිවුල,මොනරාගල
11 සමාජ නියාමක ඒකාබද්ධ සංවිධානය මොනරකැලේවත්ත, සිරිගල පහළ කොටස, මොනරාගල
12 මොනරාගල පොදු සංකීර්ණයේ අයිතීන් සුරැකීමේ සුභ සාධක සංගමය අංක 02, මාර්තට්, මොනරාගල
13 විශ්ව ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම ඩිපෝ පාර, හුලංදාව, මොනරාගල
14 කහම්බාන සමාජ නියාමක ග්‍රාමීය ඒකාබද්ධ සංවිධානය වීර නිවස බාරේ, කොහොඹේ, මාරාව, මොනරාගල
15 ජගත් සාමූහික සංවිධානය අංක 26, රත්මල් මාවත, හිඳිකිවුල, මොනරාගල
16 සුදුවතුරආර ප්‍රජා සංවර්ධන සංවිධානය සුදුවතුරආර විද්‍යාලය බාරේ, කුඹුක්කන
17 මොනරාගල එක්සත් අන්‍යොන්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය අංක 25/1, දුටුගැමුණු පටුමග, මොනරාගල
18 සිංහ සුභ සාධක සමිතිය වාසනා, අංක 01, සිංහසිරිපුර, මදුරුකැටිය, මොනරාගල
19 සමඟි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අංක 28, බිබිල පාර, හුලංදාව, මොනරාගල
20 එක්සත් වෙළඳ සංගමය අංක 197, කුමාරදොල පාර, මොනරාගල
21 වෛද්‍ය වාට්ටු සංවර්ධන කමිටුව මූලික රෝහල, මොනරාගල.
22 මොනරාගල ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ සේවක සුභ සාධක සමිතිය ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය, මොනරාගල
23 විද්‍යා හා තාක්ෂණ පදනම අංක 101, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
24 පාරසරික සම්පත් සංරක්ෂණ පදනම සුමධුර, කොලොන්වින්න, මොනරාගල
25 සුභ සාධක සංගමය මූලික රෝහල, මොනරාගල
26 මොනරාගල ඒකාබද්ධ ගල්කොරි හිමියන්ගේ සංගමය අක්කර 25, හුලංදාව, මොනරාගල
27 මයුරපුර සරණ, සුභ සාධක සමිතිය මයුරපුර, නව ඩිපෝ පාර, කුමාරවත්ත, මොනරාගල
28 ගැමුණු මරණාධාර සමිතිය බෝහිටිය, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
29 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය අලියාවත්ත, මොනරාගල
30 සමඟි සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ගල්වල පාර, කුඹූක්කන, මොනරාගල.
31 මොනරාගල නිදහස් සහයෝගිතා පදනම 38, ජයසෙන්ගම, මොනරාගල
32 මදුරුකැටිය එක්සත් මරණාධාර සමිතිය ආදර්ශ ගම්මානය, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
33 මොනරාගල තිස්ස මාවත අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය තිස්ස පාර, මොනරාගල
34 රත්තනපිටිය ප්‍රජා මූලික සංවිධානය රත්තනපිටිය, මාගන්දනමුල්ල
35 නක්කල ප්‍රජා මූල සංවිධානය ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය, 22 සැතපුම, නක්කල.
36 දෙබැද්දේකිවුල ප්‍රජා මූල සංවිධානය ජල ව්‍යාපෘත්ය හා සමූපකාරය අසළ, දික්තලාව, දෙබැද්දේකිවුල
37 ටැංවත්ත ප්‍රජා මූල සංවිධානය ටැංවත්ත, නක්කල, මොනරාගල
38 ගුරුහෙල ප්‍රජා මූල සංවිධානය කුකුරුමංගොඩ, නක්කල, මොනරාගල
39 මොනරාගල ප්‍රජා මූල සංවිධානය වැදිකුඹුර, මොනරාගල
40 මදුරුකැටිය ප්‍රජා මූල සංවිධානය II කොටස ජේ.එම්.අබේපාල, ආදර්ශගම, මදුරුකැටිය
41 සහජීවන සංවර්ධන පදනම 139, හුලංදාව වම, මොනරාගල
42 හුලංදාව වම ප්‍රජා මූල සංවිධානය අංක 27, හුලංදාව වම, මොනරාගල
43 නිවාස සංවර්ධන සමිතිය හුලංදාව දකුණ ජන උදාන ගම්මානය, මොනරාගල
44 ජල සම්පත් කලමනාකරණය කිරීමේ හා ජල මූලාශ්‍ර ආරක්ෂා කිරීමේ සංවිධානය අංක 29, ඇනිකට් පාර, මොනරාගල.
45 හිඳිකිවුල ප්‍රජා මූල සංවිධානය කීර්ති නිවස බාරේ, 23 කණූව, හිඳිකිවුල
46 කුඹුක්කන ප්‍රජා මූල සංවිධානය 14 කණුව, කුඹුක්කන
47 මදුරුකැටිය I කොටස ප්‍රජා මූල සංවිධානය සිංහසිරිපුර, මදුරුකැටිය
48 ජීවිතයට අරුණලු සහයෝගිතා සංවිධානය 77/2, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
49 කහම්බාන ප්‍රජා මූල සංවිධානය ශ්‍රී තිස්ලෙන් විහාරය, කහම්බාන, මාරාව
50 මාරාව ප්‍රජා මූල සංවිධානය මාරාව, මොනරාගල
51 අලියාවත්ත ප්‍රජා මූල සංවිධානය අලියාවත්ත, මොනරාගල
52 බෝහිටිය ප්‍රජා මූල සංවිධානය බෝහිටිය, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
53 තෙනගල්ලන්ද ප්‍රජා මූල සංවිධානය පූර්වාරාම විහාරය, තෙනගල්ලන්ද, මොනරාගල
54 කොලොන්වින්න ප්‍රජා මූල සංවිධානය කොලොන්වින්න, ගලබැද්ද, මොනරාගල
55 හුලංදාව දකුණ ප්‍රජා මූල සංවිධානය හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
56 මාරාව උදා තරු සමාජ නියාමක ඒකාබද්ධ සංවිධානය මාරාව, මොනරාගල
57 සිරිවිජයපුර ගැමුණු අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
58 හොරොම්බුව ප්‍රජා මූල ගොවි සංවිධානය කුඹුක්කන, මොනරාගල
59 අන්දරමණ්ඩිය ප්‍රජා මූල සංවිධානය සිල්බර පාර, කුඹුක්කන
60 වෙලෙවත්ත මරණාධාර සමිතිය අංක 44, වෙලේවත්ත, මොනරාගල
61  මානව හා කෘෂි සංවර්ධන සංවිධානය  සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
62 මොනරාගල විවිධ අයබදු ගෙවන්නන්ගේ එක්සත් සංවිධානය අංක 23, දුටුගැමුණු පාර, මොනරාගල
63 සමාජීය පාරසිරික හා සංස්කෘතික සංවර්ධන සංවිධානය ළහිරු, සිරිවිජයපුර පන්සල පාර, පාලාරුව, මොනරාගල
64 සුහද සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය චිත්ත ප්‍රදීපය, නිවාස අධිකාරිය පාර, මොනරාගල
65 සමඟි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය දෙහිකිඳගම, නක්කල, මොනරාගල
66 උඩවෙල කෘෂිකර්ම හා සත්ව පාලන පුබුදු සමිතිය අංක 5 නිවස, දෙහිකිඳගම, නක්කල, මොනරාගල
67  වෙල්ලස්ස අපි, සමාජ කේන්ද්‍රය  ඉන්වෙඩ් ඇපරල්ස්, පුද්ගලික සංවිධානය, මෙනරාගල
68  දිමුතු සාමූහික සංවිධානය  වැලියාය, මොනරාගල
69  ප්‍රගති සාමූහික සංවිධානය  වැදිකුඹුර, මොනරාගල
70 මොනරාගල දුටුගැමුණු ප්‍රජා සුභසාධක සමිතිය දුටුගැමුණු මාවත, මොනරාගල
71 පන්සල්වත්ත දිමුතු මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය පන්සල්වත්ත, කුමාරදොල පාර, මොනරාගල
72 මොනරාගල හිඳිකිවුල අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය ඉන්ද්‍රාරාම විහාරස්ථානය, මොනරාගල
71  පූර්ව ළමාවිය දිස්ත්‍රික් පෙර පාසල් සංගමය  සමූපකාර පෙර පාසල, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
73 සහන ගොවි කාන්තා සංවිධානය කුමාරපුර 1වන පටුමග, ඩිපෝ පාර, මොනරාගල
74 ස්වශක්ති බෝහිටිය ප්‍රජා සංවර්ධන සමූපකාර සමිතිය බෝහිටිය, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
75 පරිසර හිත මිතුරෝ සංවිධානය අනෝමා ප්‍රියංගනී බාරේ, 116/7, ජයසිරි මාවත, 22 කණුව, පොතුවිල් පාර, මොනරාගල
76 සමඟි සුභ සාධක සමිතිය හුලංදාව වම, ජනඋදාන ගම, මාරාව
77 තුරුණු අරුණළු කේන්ද්‍රය හිඳිකිවුල,මොනරාගල
78 දිරිය සහයෝගිතා පදනම ප්‍රින්ස් මෝටර්ස්, පිළිසරණ පාර, හුලංදාව, මොනරාගල
79 වෙල්ලස්ස කාන්තා අභිවෘද්ධි සමිතිය අංක25, වැදිකුඹුර පාර, මොනරාගල
80 ශක්ති සුභසාධක සමිතිය අංක 97, කෙලින් වීදිය, මොනරාගල
81 සේවක සුභසාධක සමිතිය ඌව බස් සමාගම, මොනරාගල
82 විහාරමුල්ල මයුර සුභ සාධක සමිතිය 25, වැදිකුඹුර පාර, මොනරාගල
83 වෙල්ලස්ස තරුණ බෞද්ධ සංගමය බුක්කිරියගොල්ල විහාරය, මොනරාගල
84 කුමාරතුංග මාවත අන්‍යොන්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය වැල්ලවාය පාර, කුමාරතුංග මාවත, මොනරාගල
85 පින්නගොල්ල කිතුලයාය පොදු සුභසාධක සමිතිය අංක 22, පොතුවිල් පාර, මොනරාගල
86 වැලිවත්තරොද සහයෝගිතා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිහිදු විහාරය, බුළුගහගොඩ, රත්නපිටිය, මොනරාගල
86 මයුරපුර ග්‍රාම ඒකාබද්ධ සංවිධානය සරණ සුභ සාධන සමිති ශාලාව, නව ඩිපෝ පාර, හුලංදාව, මොනරාගල
87 මොනරාගල දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලීය සුභ සාධක සමිතිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමෘද්ධි කාර්යාලය, මොනරාගල
88 ගුරුහෙල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය නක්කල, මොනරාගල
89 රණමුයුර එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඔයිල්ෆාම්, හොරොම්බුව, මොනරාගල
90 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අක්කර 25, හුලංදාව, මොනරාගල
91 මොනරාගල ප්‍රදේශයේ පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය දුටුගැමුණු මාවත, මොනරාගල
92 මරගල කඳුවැටියේ පරිසර සුරැකීමේ ප්‍රජා මූල සංවිධානය මරගලවත්ත, මොනරාගල
93 වේරපිටිය දිනිසුරු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය අංක 595/1, වේරපිටිය ඉඩම, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
94 සමාජ සංවර්ධන සහයෝගිතා පදනම අංක 567, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
95 එකමුතු වැලිහිමියන්ගේ සංගමය ටැංවත්ත, නක්කල, මොනරාගල
96  මුප්පනේවැලිවත්ත ඒකරාශී සුභ සාධක සමිතිය  මුප්පනේවැලිවත්ත, මොනරාගල
97  ටැංවත්ත එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය  ටැංවත්ත, නක්කල, මොනරාගල
98  මොනරාගල සුහද මිතුරු කවය  අංක 64, සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
99  නෝරාඩි නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ගේ සුභ සාධක සමිතිය  24/16, රබර්වත්ත, හුලංදාව, මොනරාගල
100  ග්‍රාම සංවර්ධන සහයෝගිතා සංවිධානය  බඹරගල හන්දිය, සුදුවතුරආර, කුඹුක්කන, මොනරාගල
101  සුහද සිත් කුලී ලොරි රථ සංගමය  ආසිරි, හුලංදාව, දොඩම්වත්ත, මොනරාගල
102  වෙල්ලස්ස ගිනිසීරියා වවන්නන්ගේ සංගමය  ආරියසිරි ගොඩනැඟිල්ල, තෙවන මහල, නව බස් නැවතුම්පොළ, මොනරාගල
103  ඌව ගැමි සංවර්ධන පදනම  අංක 46, බෙරන්හාන පාර, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
104 එකමුතු සාමුහික සංවිධානය රත්තනපිටිය, වැලියාය, මොනරාගල
105 ශක්ති සුභසාධක සමිතිය තෙනගල්ලන්ද, මාරාව, මොනරාගල
106 කුමාරපුර එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය 53, 3වන පටුමග, කුමාරපුර, මොනරාගල
107 මො/වැටකේආර දොඩම්වත්ත අන්‍යොන්‍යාධාර සුභ සාධක සාමිතිය  
108 කලණ මිතුරු සංසදය 11, පිළිසරණ මාවත, හුලංදාව, මොනරාගල
109 නාරාංවාන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය නරාංවාන අවමංගල්‍යාධාර සමිති ශාලාව
110 සුමුසු පවුල් හවුල සංවිධානය ශක්ති අධ්‍යාපන ආයතනය, මාගන්දනමුල්ල පාර, මොනරාගල
111 පැතුම් මල් හා විසිතුරු පැල සංගමය හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
112 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය 22 කණුව, නක්කල, මොනරාගල
113 මකුල්ආරගම ප්‍රජා මූල සංවිධානය මකුල්ආරගම, කුඹුක්කන, මොනරාගල
114 පැතුම් සුභ සාධක සමිතිය කවුඩාව, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
115 සිතුමිණ සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මියනවත්ත, බටුගම්මන, මොනරාගල
 116  මොනරාගල ශක්ති පදනම  219, රුහුණු මොටර්ස් බාරේ, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
 117  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය  සිල්බර පාර, කුඹුක්කන, මොනරාගල
 118  තුරුලිය ප්‍රජා මූල සංවිධානය  2 කණුව, ඔක්කම්පිටිය පාර, කුඹුක්කන
 119  මාගන්දනමුල්ල එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය  මාගන්දනමුල්ල, මොනරාගල
 120  සතිපොල වෙළඳ කින්තාවන්ගේ සංගමය  කාන්තා අභිවෘද්ධි මධ්‍යස්ථානය, කච්චේරිය පාර, මොනරාගල
 121  සුමේධ වැව ධීවර සමිතිය  සුමධුර, කොලොන්ගොල්ල, මොනරාගල
 122  තරුණ ශක්ති අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය  අංක 9 ඉදිරිපිට, හුලංදාව වම, මොනරාගල
 123  එක්සත් මරණාධාර සමිතිය  සුදුවතුරආරගම, කුඹුක්කන, මොනරාගල
 124  වෙල්ලස්ස ගොවිජන සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය  24A, SOS පාර, මොනරාගල
 125  එක්සත් පුබුදු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  හුලංදාව වම, මොනරාගල
 126  සමඟි අන්‍යොන්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය  බෝඅතුපිටිය, මාගන්දනමුල්ල, මොනරාගල
 127  මොනරාගල පෞද්ගලික බස්රථ සේවක සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය  නව බස්නැවතුම්පොළ, මොනරාගල
 128  රාජ්‍ය හා පළාත් පාලන විශ්‍රාමිකයන්ගේ සුභ සාධක සිමිතිය  අංක 429, වැල්ලවාය පාර, මොනරාගල
 129  එක්සත් මිතුරු හවුල  අංක 128, බිබිල පාර, හුලංදාව, මොනරාගල
130 ජය ශ්‍රී සුභ සාධක සංගමය ජය ශ්‍රී ගම, මදුරුකැටිය, හොරොම්බුව
131 මො/මහනාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාල ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මො/මහානාම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොනරාගල
132 එක්සත් මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය කොලොන්ගොල්ල, මොනරාගල
133 ශ්‍රී සුමන අවමංගල්‍යෘධෘර සමිතිය විහාරමුල්ල, මොනරාගල
134 තිලින ගෙවිලිය සංවිධානය මානරවත්ත, 22 කණුව, නක්කල
134 තිරසර සහයෝගිතා පදනම කිවුලේආර, මාරාව, මොනරාගල
135 එකමුතු සුභ සාධක සමිතිය ජයසෙන්ගම, මදුරුකැටිය, මොනරාගල
136 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය රත්මල් මාවත, හිඳිකිවුල, මොනරාගල
137 සමඟි ත්‍රිරෝදරථ සුභ සාධක සංගමය නක්කල, මොනරාගල
138 මො/කොලෙන්වින්න මරණාධාර සමිතිය ගල්ගෙඩියාව, කොලොන්වින්න, ගලබැද්ද, මොනරාගල
139 මොනරාගල වතුකර සංවර්ධන පදනම මුප්පනේවැලිවත්ත, මොනරාගල
140 මො/කහම්බාන ළහිරු සමෘද්ධී සුභ සාධක සමිතිය කහම්බාන, මාරාව, මොනරාගල
141 එකමුතු පුරවැසි කමිටුව හුලංදාව, මොනරාගල
142 සුහද පුරවැසි කමිටුව සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
143 මො/අළුත්වත්ත එක්සත් මරණාධෘර සමිතිය වෙහෙරගල හන්දිය, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
144 සොබා පදනම සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
 145  කළණ මිතුරු සංසදය  අංක 65, කොලොන්ගොල්ල, මොනරාගල
 146  සහ සාධක සංගමය  වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, මොනරාගල
 147  ලහිරු පුරවැසි කමිටුව  වෙහෙරගල, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
 148  විජිත පුරවැසි කමිටුව  කහම්බාන, මොනරාගල
 149  උපන්ගම අරුණෝදය අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය  පට්ටියලන්ද, සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
 150  තරුණ ශක්ති සුභ සාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  හිඳිකිවුල,මොනරාගල
 151  සුමිතරෝ මිතුරු සමිතිය  අලුත්වත්ත, අංක , හුලංදාව, මොනරාගල
 152  මාරාව ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය - යළි පිබදමු ව්‍යාපෘතිය  කණුකැටියවත්ත, මාරාව, මොනරාගල
153 හොරොම්බුව ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය - යළි පිබදුම ව්‍යාපෘතිය පේරමණ්ඩිය, සේවා පියස, හොරොම්බුව, කුඹුක්කන, මොනරාගල
154 අන්දරමණ්ඩිය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය අන්දරමණ්ඩිය, කුඹුක්කන, මොනරාගල
155 සුදුවතුරආර ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය සුදුවතුරආර, කුඹුක්කන, මොනරාගල
156 අලියාවත්ත ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය අලියාවත්ත, මොනරාගල
157 ගැමුණු එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කලුගලයාය, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
158 ශ්‍රී සම්බෝධී විශාඛා කුලගන සමිතිය ශ්‍රී සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමය, කුමාරදොල පාර, මොනරාගල
159 සමඟි කාන්තා අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය අංක 75, ඩෝසර්වත්ත පාර, හිඳිකිවුල, මොනරාගල
160 කුමාරපුර එකමුතු මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය 182, 4වන පටුමග, කුමාරපුර, හුලංදාව, මොනරාගල
162 ආබාධිත වූවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ ශ්‍රී ලංකා පදනම අංක 20, ශෂිගම, මදුරුකැටිය, මොනරාගල
163 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අංක 94, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
164 ප්‍රගති මිතුරු සමාජය අංක 49, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
165 දිරියෙන් සවිය ස්ව උපකාරක කමිටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය, මොනරාගල
166 විමුක්ති සුභ සාධක සමිතිය 22 කණුව, කලුගලයාය, මොනරාගල
16 7 කුඹුක්කන වෙළඳ හා සුභ සාධක සමිතිය රසික ට්‍රේඩර්ස්, කුඹුක්කන, මොනරාගල
168 නවරත්න විජේකෝන් පදනම අංක 111, විහාරමුල්ල, මොනරාගල
169 මොනරාගල ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය වැල්ලවාය පාර, මදුරුකැටිය, මොනරාගල
180 කොලොන්වින්න පංචායුධ තරුණ සුභ සාධක සමිතිය කොලොන්වින්න, ගලබැද්ද, මොනරාගල
181 කුමාරසිර රත්නායක ජන සභා පදනම අංක 82, තිස්ස පාර, මොනරාගල
182 සිතුමිණ ප්‍රජා මූලික සංවිධානය අමසිරි සේනාරත්න ශාලාව, පන්සල්වත්ත, මොනරාගල
183 දෙහිකිඳගම දීප්ති තරුණ සුභ සාධක සමිතිය දෙහිකිඳගම, නක්කල, මොනරාගල
184 දෙව්මිණි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ඔක්කම්පිටිය පාර, 22 කණුව, කුඹූක්කන
185 හොරෝමබුව සුමදු රබර් සංවර්ධන සංසදය පාසල ඉදිරිපිට, හොරොම්බුව, කුඹුක්කන
186 කලවැල් ආරගම රබර් සංසදය කලවැල්ආරගම, කුඹුක්කන, මොනරාගල
187 ආර්ථික ප්‍රවර්ධන සුභ සාධක සමිතිය කුමාරදොල පාර, එගොඩවත්ත පටුමග, මොනරාගල
188 සුදුවතුරආරගම අංක 01 රබර් සංසදය සුදුවතුරආරගම, හෙරෝබුව, කුඹුක්කන
189 සුහද අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අන්දරමණ්ඩිය, කුඹුක්කන, මොනරාගල
190 ඌව විද්වත් සුභ සාධක සමිතිය වැලියාය සිරි පියරතන විද්‍යාතන පිරිවෙන, වැලියාය, මොනරාගල
192 මෙත්සරණ සුභ සාධක සමිතිය හුලංදාව වම, ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය
192 නක්කල රබර් සංසදය 130 - ඒ, නක්කල, මොනරාගල
193 ජනක කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මිතුරු සංසදය ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරස්ථානය, කුඹුක්කන
194 තිරසාර අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය කුමාරවත්ත, පළමු පටුමග, හුලංදාව, මොනරාගල
195 හුලංදාව වම රබර් වගාකරන්නන්ගේ සංසදය 104, හුලංදාව වම, මාරාව
196 ගුරුහෙල රබර් වගා ව්‍යවසායනත්ව සුභ සාධක සමිතිය කුරුඳුගොඩ, නක්කල, මොනරාගල
197 ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂ පදනම අංක 105, බිබල පාර, මොනරාගල
198 බඹරගල රබර් සංසදය බඹරගල, සුදුවතරආර, කුඹුක්කන
199 දෙහිකිඳගම රබර් වගා කරුවන්ගේ එකමුතු සුභ සාධක සංසදය දෙහිකිඳගම, නක්කල, මොනරාගල
200 සිදුහත් සුභ සාධක සමිතිය පේෂකර්ම ගොඩනැඟිල්ල, හුලංදාව වම, මොනරාගල
 201  විජයභූමි එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය  II පියවර, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
 202  ගැමි අරුණ ප්‍රජා මූල සංවිධානය  සුදුවතුරආරගම, කුඹුක්කන, මොනරාගල
 203  ජය ශ්‍රී සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  ගඟබඩ පාර, 22 කණුව, නක්කල, මොනරාගල
204 First Light රබර් කිරි ගොවීන්ගේ සමිතිය බටුගම්මන, මොනරාගල
205 පලාරුව භාරතී ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය අක්කර 07, මදුරුකැටිය, මොනරාගල
206 කලවැල් ආරගම ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය 131 - B, මදුරුකැටිය, කලවැල් ආරගම, කුඹුක්කන
207 සිංහසිරිපුර ස්වශක්ති ග්‍රාමිය සංවර්ධන සංවිධානය ඔයිල්ෆාම්, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
208 අලියාවත්ත භාරදී මරණාධාර සමිතිය අලියාවත්ත ඉහළ කොටස, මොනරාගල
209 කුඹුක්කන ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය කුඹුක්කන හන්දිය, කුඹුක්කන, මොනරාගල
210 මදුරුකැටිය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය සේවා පියස, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
211 91 අපි මිතුරු හා සුභ සාධක සංසදය සාක්යා, නිවාස අධිකාරිය පාර, මොනරාගල
212 සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මැතිවරණ නිවාස 30, හොරොම්බුව හන්දිය, මොනරාගල
213 නක්කල ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාමය, නක්කල, මොනරාගල
214 රත්තනපිටිය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සංවිධානය බුළුගහගොඩ මිහිඳු විහාරය, රත්තනපිටිය, මොනරාගල
215 සුමධුර මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය පේරමණ්ඩිය, හොරොම්බවු, කුඹුක්කන
216 කහම්බාන ශක්ති රබර් සංසදය කහම්බාන, මාරාව
217 තෙනගල්ලන්ද රබර් සංසදය තෙනගල්ලන්ද, මාරාව, මොනරාගල
218 මොනරාගල ප්‍රජා සේවා පදනම තිස්ස පාර, මොනරාගල
219 ක්‍රිශාන්ත රත්නායක ජනසභා පදනම 432, රෝහල ඉදිරිපිට, මොනරාගල
220 දිදුල මිතුරු හවුල සුභ සාධක සමිතිය කුමාරපුර පළමු පටුමග, අංක 111, හුලංදාව, මොනරාගල
221 සහන මිතුරු සංසදය 71, 1 පියවර, ආදර්ශගම, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
222 ශක්ති රබර් සංසදය අංක 03, හිඳිකිවුල, මොනරාගල
223 පළමු පියවර අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය පළමු පියවර, හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
224 අන්දරමණ්ඩිය එකමුතු කාන්තා සමිතිය අන්දරමණ්ඩිය, කුඹුක්කන, මොනරාගල
225 සමඟි සුභ සාධක සමිතිය 14 කණුව, කුඹුක්කන, මොනරාගල
226 කුමාරවත්ත වතු සේවක සුභ සාධක සමිතිය කුමාරවත්ත වතුයාය, මොනරාගල
227 තරුණ ශක්ති ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතිය කුකරුමංගොඩ, නක්කල, මොනරාගල
228 සිතුමිණ මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය නො.05, නව බස්නැවතුම්පොළ, මොනරාගල
229 සිතුමිණ මිතුරු හවුල හා සුභ සාධක සමිතිය කොලොන්ගොල්ල, මොනරාගල
230 උදාකර සුභ සාධක සංගමය අංක 59, විහාරමුල්ල, මොනරාගල
231 හුලංදාව දකුණ රබර් ගොවි සංසදය හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
232 කුඹුක්කන රබර් ගොවි සංසදය ජනසරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය
233 අසරණ සරණ සුභ සාධක සමිතිය පොල්ගස් යාය, කුඹුක්කන
 234  එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  හුලංදාව වම, මොනරාගල
235 දිරිය රබර් සංවර්ධන සමිතිය වෙහෙරගල, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
236  කොටිගල්හෙල එකමුතු සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  
237 මොනරාගල දිස්ත්‍රික් පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමය  
238 උපන්ගම අරුණෝදය බෙරන්හාන අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය  
239 නිපුන අවමංගල්‍යාධාර හා ජීවනාධාර සමිතිය අළුත්වත්ත,වැදිකුමුර, මොනරාගල
240 කිවුලේආර එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය මාරාව, මොනරාගල
241 පහන්සිළු මිතුරු සංසදය කව්ඩාව, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
242 ශ්‍රී මුත්තුමාරි අම්මාන් සුභ සාධක සමිතිය වැදිකුඹුර, 70 කොටස, අලියාවත්ත
243 හිතමිතුරු සුභ සාධක හා මරණාධාර සමිතිය ඇනිකට් හන්දිය, මොනරාගල
244 අයිකිය මරණාධාර සංගම් තේංගමලේ, මදුරුකැටිය, කුඹුක්කන
245 සෙත්සිරි සුභ සාධක සංගමය පොතුවිල් පාර, සෙත්සිරි මාවත, II පටුමග, රේඩියන්ට් ආයතනය
246 සුහද එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය හා සුභ සාධක සමිතිය හුලංදාව, මොනරාගල
247 ගැමුණු සුභ සාධක සමිතිය අංක 17, හුලංදාව වම, මොනරාගල
248 ක්‍රීඩා තරුණ කටයුතු හා සමාජ සජවර්ධන පදනම අංක 35, වෙලේවත්ත, මොනරාගල
249 සහන මිතුරු සමිතිය සිරිගල ගෙදර, මාගන්දනමුල්ල, මොනරාගල
240 සහන මිතුරු සංසදය කව්ඩාව, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
241 ශක්ති මිතුරු සුභ සාධක සමිතිය ශක්ති මිතුරු සුභ සාධක සමිතිය
242 සමාජ සහයෝගිතා පදනම අංක 46, ජයසෙන්ගම, මොනරාගල
243 19 කණුව, ටැංවත්ත එකමුතු රබර් සමිතය ටැංවත්ත, නක්කල, මොනරාගල
244 ජයනදී මරණාධාර හා සුභ සාධක සමිතිය කුමාරදොල පාර, ජයනදී ගම්මානය
245 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මදුරුකැටිය, ආදර්ශගම, කුඹුක්කන
246 අවැසි සංසදය අංක 02, දුටුගැමුණු පටුමග, මොනරාගල
247 විශාඛා කුලගන සුභ සාධක සමිතිය ශ්‍රී බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානය, 22 කණුව, නක්කල
248 එක්සත් මිතුරු සංසදය සපුමල් පෙදෙස, හිඳිකිවුල
249 කලවැල්ආරගම එක්සත් මරණාධාර සමිතිය කලවැල්ආරගම, කුඹුක්කන, මොනරාගල
250 ප්‍රගති සුභ සාධක සමිතිය 32 කොටස, වැදිකුඹුර, මොනරාගල
251 දිමුතු ගොවි සුභ සාධක සිමිතිය වැදිකුඹුර පාර, කවුඩාව
252 සිංහ අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය කුඹූක්කන, මදුරුකැටිය, සිංහසිරිපුර
253 ඉන්ද්‍රඛීල වෙල්ලස්සේ හඬ ශ්‍රී තිස්ලෙන් විහාරය, කහම්බාන, මාරාව
254 සඳළු මිතුරු සුභ සාධක සංසදය අංක 138, ප්‍රගති මාවත, කොලොන්ගොල්ල
255 ස්වශක්ති මිතුරු සමාජය හුලංදාව දකුණ, මොනරාගල
256 සමූග අබිවිරුත්ති සංගම් වෙල්ලච්චි කඩේ, කුඹුක්කන, මොනරාගල
257 දිලෙන මිතුරු සුභ සාධක සමිතිය බිබිල පාර, ලිතිර හරස් පටුමග, හුලංදාව, මොනරාගල
258 සුහද මිතුරු සංගමය මාගන්දනමුල්ල, මොනරාගල
259 සුහද සුභ සාධක සමිතිය වැදිකුඹුර, මොනරාගල
260 කහම්බාන රන්සරුඵල ව්‍යවසාය සංවර්ධන සංවිධානය කහම්බාන, මාරාව, මොනරාගල
261 සී/ස කඳුකර විවිධ සේවා සමූපකාර සම්තිය අංක.200, කච්චේරිය හන්දිය, මොනරාගල
262 සුහද මිතුරු සංසදය හා මරණාධාර සමිතිය උසාවිය පාර, ඇනිකට් පාර, මොනරාගල
263 රන්තරු මිතුරු සංසදය හා මරණාධාර සමිතිය හුලංදාව දකුණ,වැටකේආර, මොනරාගල
264 පාරවිලවත්ත එක්සත් මරණාධාර සමිතිය පාරවිලවත්ත, කුඹුක්කන, මොනරාගල
265 සවිය සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය අංක.219, හුලංදාව වම, මාරාව
266 ඉත්තෑකටුව ජල පාරිභෝගික සංවිධානය ඉත්තෑකටුව, තෙනගල්ලන්ද, මාරාව
267 හෝ සද්ධා ජලධාරි ජල පාරිභෝගික සමිතිය හෙරොම්බුව, කුඹූක්කන, මොනරාගල
268 සුහද මිතුරු හවුල හා මරණාධාර සමිතිය ගුරුහෙල, නක්කල, මොනරාගල
269 පවුර මිතුරු සුභ සාධක සමිතිය පසන් නිවස, මාගන්දනමුල්ල, මොනරාගල
270 ප්‍රජාපතී වනිතා සුභ සාධක සිමිතය බුත්සරණපිටිය, නක්කල
271 සත්සිතු මිතුරු හා අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සමිතිය වැල්ලවාය පාර, කුමාරතුංග මාවත, මොනරාගල
272 ප්‍රගති අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභ සාධක සමිතිය අංක.32/11, කැප්පෙටිපොල මාවත, වෙලේවත්ත, මොනරාගල
273 විශූද්ධ මිතුරු සංසදය අංක.163, තුනවන පටුමග, කුමාරපුර. මෙනාරාගල
274 සමඟි මිතුරු හවුල හා මරණාධාර සමිතිය සම්පත් ගෙස්ට්, 193/බී, පරණ සම්බෝධි මාවත, කුමාරදොල පාර, මොනරාගල
275 සඳකිරණ මිතුරු හවුල සුභ සාධක සමිතිය අංක.54, ලියනගේ මාවත, සිරිවිජයපුර, මොනරාගල
276 කලුගම්මුල්ල දීප්ති ගොවි සුභ සාධක සමිතිය කලුගම්මුල්ල, කහම්බාන, මාරාව, මොනරාගල
277 එක්සත් පිවිතුරු සුභ සාධක සංගමය පොල්ගස් යාය, කුඹුක්කන
278 උදාහිරු මිතුරු සංසදය අංක.01, සිංහසිරිපුර, මදුරුකැටිය, කුඹූක්කන

News & Events

Scroll To Top