නම/ ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය,මොනරාගල තැපැල් කාර්යාලය,මොනරාගල +94 552 276 250 /51 /53
වැදිකුඹුර තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,වැදිකුඹුර,මොනරාගල +94 552 277 130 / 56
මාරාව තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,වැදිකුඹුර,මොනරාගල  +94 778 856 794
ගල්ගෙඩියාව තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,ගල්ගෙඩියාව,මොනරාගල +94 714 336 125
හුලංදාව වම තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,හුලංදාව වම,මොනරාගල

+94 555 675 201/ +94 77 0527 055

කුඹුක්කන තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,කුඹුක්කන,මොනරාගල +94 552 276 151
නක්කල තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,නක්කල,මොනරාගල +94 552 252 156
හුලංදාව දකුණ තැපැල් කාර්යාලය උප තැපැල් කාර්යාලය,හුලංදාව දකුණ,මොනරාගල +94 555 677 002
     

News & Events

Scroll To Top