ආයතනයේ නම ලබාගතහැකි පුහුණුවීම් වසම දුරකථන අංකය
ජාතික තරුණ සේවා සභාව පරිගණක පාඨමාලාව, උපාධි පංති, විදුලි කාර්මික මුප්පනේ  
වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ටයිප් සෙටින්, වඩු වැඩ, රූපලාවන්‍ය, මැහුම් වැඩ මුප්පනේ  
ශාන්ත අන්තෝනි කාර්මික ආයතනය වෙල්ඩින්, යතුරුපැදි පාඨමාලාව, විදුලි කාර්මික මොනරාගල  
කාර්මික විද්‍යාලය වඩු, මේෂන්, සිවිල් ඉංජිනේරු වැලියාය  
විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය ඉංග්‍රීසි, පරිගණක වැලියාය  
නැණසල පරිගණක වැලියාය  
ජාතික යොවුන් සේනාංකය ඉංග්‍රීසි, පරිගණක, දෙමළ, සෞන්දර්ය වැලියාය  
 දෙහිකිදගම නැණසල  පරිගණක  ටැංවත්ත  
 ගංගාරාම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය  සියලුම වෘත්තීය පුහුණු   මදුරුකැටිය  
 එස්. ඕ. එස්. වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය  සියලුම වෘත්තීය පුහුණු  මදුරුකැටිය  
එස්.ඕ. එස්. ළමා ගම්මානයේ අනුබද්ධ ආයතනයක් මූලික පරිගණක පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම හොරොම්බුව  

News & Events

Scroll To Top