කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
මොනරාගල   ඒ.කේ.ජී.සජීවනී ප්‍රසාදිකා අමරසිංහ මිය විවාහ උප්පැන්න මරණ රෙජිස්ටාර්(වැ.බ) අරුණළු,වැදිකුඹුර,මොනරාගල +94 766363881

වැදිකුඹුර   ඒ.කේ.ජී.සජීවනී ප්‍රසාදිකා අමරසිංහ මිය විවාහ උප්පැන්න මරණ රෙජිස්ටාර් අරුණළු,වැදිකුඹුර,මොනරාගල +94 766363881
මොනරාගල   සුනේත්‍රා කලහවත්ත අතිරේක විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් කවුඩාව හංදිය,වැදිකුඹුර,මොනරාගල +94 772452252
           

News & Events

Scroll To Top