ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ   සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
කහම්බාන   එම්.ආර් වසන්ත කුලරත්න මයා +94 771073814
මාරාව   ආර්.ආර්.සුනන්ද දේශප්‍රිය දිසානායක මයා +94 715263750
තෙනගල්ලන්ද   ආර්.එම්.සී.පී.කේ රත්නායක මයා +94 713940634
කොලොන්වින්න   අයි.ඩබ් නිසංසලා සංජීවනී මිය +94 776375160
වෙහෙරගල   ඒ.එම් නන්දිකා ප්‍රියංගනී මෙනවිය +94 776245946
බෝහිටිය   ඒ.එම් පද්මාවතී මිය +94 770702651
මුප්පනේ   කේ.ඩබ්.කේ.බී ඉනෝකා මිය +94 712929675
කවුඩාව   ඒ.රංජිත් ඉන්ද්‍රලාල් මයා +94 775790666
මොනරාගල   ජී.එම්.සී.එස්.කේ ගුණවර්ධන මයා +94770378058
හුලංදාව   කේ.එම්.එන්.පී බංඩාර මිය +94 719544755
හිඳිකිවුල   ටී.එම් සුනේත්‍රා කාන්ති මිය +94 767588772
මාගන්දනමුල්ල   කේ.එම්.අයි.පී ගුණවර්ධන මිය +94 770489292
විහාරමුල්ල   ඒ.එම්.පී නර්මදා අධිකාරි මිය +94 711681945
හුලංදාව වම   ඒ.එම් උදේනි නිල්මිණී මිය +94 778096055
හුලංදාව දකුණ   කේ.එම්.එස්.කේ රත්නායක මයා +94 779570592
අලියාවත්ත   බී.එස් නදීකා බුලත්සිංහල මිය +94 779052370
බටුගම්මන   ජේ.එම් අමරසිරි ජයරත්න මයා +94 715942570
නක්කල   ඒ.එම්.අයි රුවන් ලක්මාල් මයා +94 779162154
වැලියාය   ආර්.එම් කැලුම් ජීවන්ත ජයසුන්දර මයා +94 766606782
දෙබැද්දේකිවුල   ආර්.එම්.ආර්.ජේ රත්නායක මයා +94 717298299
රත්තනපිටිය   කේ.එම් චන්ද්‍රානි මැණිකේ මිය +94 714418185
ටැංවත්ත   ඩබ්.ජී චන්ද්‍රලතා මිය +94 712929285
ගුරුහෙල   අයි.ජී නිලූකා පුෂ්පකුමාරි මිය +94 711614976
කුඹුක්කන   කේ.කේ.ඩී හර්ෂණී මිය +94 782908185
මදුරුකැටිය   එච්.එම් චමින්ද බුද්ධික මයා +94 717663417
හොරොම්බුව   පි.කේ.ටි.එම් ගුණතිලක මිය +94 772374837

News & Events

Scroll To Top